ALTER

MEDIATION | TEAMONTWIKKELING | COACHING       T (050) 360 36 75

Teamontwikkeling: onze aanpak

 

Werken in teams

Kunnen samenwerken in teamverband is iets wat in bijna alle werksituaties van mensen gevraagd wordt. Logisch, want kennis en kwaliteiten bundelen kan mooie resultaten opleveren.

 

Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat een team bestaande uit mensen met aanvullende kwaliteiten, een positieve grondhouding en de bereidheid met elkaar samen  te werken, ook een goed team is. Een team heeft een eigen dynamiek waardoor soms onbedoeld en onverwacht het tegendeel van een optelsom van kwaliteiten, talenten en positieve energie ontstaat. Werken in het team wordt een frustrerende en energievretende aangelegenheid. Er ontstaat iets wat ervoor zorgt dat er geen recht gedaan wordt aan wie je bent of kunt zijn als je op je best bent. Irritaties, roddel, een sfeer van onveiligheid, elkaar vliegen afvangen, weggezet worden als onprofessioneel of ondeskundig, et cetera zijn dingen die gemakkelijk ontstaan.

 

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van teams om (weer) tot een situatie te komen waarin samenwerken leuk is, energie geeft en inspirerend is. Hoewel onze teamontwikkelingstrajecten altijd maatwerk zijn, zijn er wel een aantal vaste elementen in aan te wijzen.

 

Traject in hoofdlijnen

De kern van onze aanpak is dat we het positieve proberen te versterken. Door in te zoomen op wat goed gaat, energie geeft en inspirerend is, proberen we erachter te komen hoe het team werkt als het op zijn best is. 'Wat aandacht krijgt, groeit' is een belangrijke gedachte achter deze aanpak. Problemen worden groter als je er het vergrootglas op legt, het delen van positieve ervaringen opent ruimte voor een andere, meer positieve dynamiek in het team. Wij concentreren ons om deze reden niet op de problemen, maar juist op de situaties waarin die problemen er (even) niet zijn.

 

Het zou echter vreemd zijn als de ervaren problemen en de frustraties e.d. die daar het gevolg van zijn niet verteld mogen worden. Om een beeld te krijgen van wat de impact van het probleemverhaal op de leden van het team is, houden wij met iedere betrokkene een één-opéén-gesprek. In deze gesprekken proberen we niet alleen het probleemverhaal en zijn impact en effect in kaart te brengen, maar ook al een beeld te krijgen wat mensen energie geeft in hun werk. Op grond van de aparte gesprekken stellen we een aantal thema's vast die vervolgens in gezamenlijke sessies nader verkend worden. Die thema's kunnen bijvoorbeeld zijn: verbindend communiceren, grensoverschrijdend samenwerken, optimaal klantcontact, inspirerend leiderschap, et cetera.

 

De nadere verkenning gebeurt in vier stappen die we ontleend hebben aan een methodiek die Waarderend Onderzoeken of Appreciative Inquiry heet. De stappen zijn:

  1. verkennen: wat geeft energie, wat is inspirerend, waar zit je trots met betrekking tot het thema of de thema's
  2. verbeelden: hoe zou het werken in dit team eruit zien als alle dingen die we in de verkenningsfase genoemd hebben, aan de orde van de dag zijn
  3. vormgeven: wat kan de organisatie doen om te bevorderen dat de positieve beelden uit de verbeeldingsfase werkelijkheid worden
  4. verankeren: hoe zorgen we ervoor dat we het positieve vasthouden

 

Richtinggevende uitspraken

Wij leggen de resultaten van de vier stappen vast in de vorm van richtinggevende uitspraken. Dit zijn uitspraken die richtinggevend zijn voor de manier waarop mensen zich in het team gedragen. Een voorbeeld van een richtinggevende uitspraak is: 'Ons team is op zijn best als we van elkaar leren'. In de fase van het vormgeven zijn ideeën ontwikkeld hoe dat zou kunnen, bijvoorbeeld door in overleggen ruimte te geven aan het uitwisselen van kennis en ervaringen.

 

What's in a name?

De manier waarop wij met teams werken, heeft parallellen met de aanpak die wij in onze mediations voorstaan. Toch hebben wij er heel bewust voor gekozen om onze begeleiding 'teamontwikkeling' te noemen. De term mediation impliceert dat er een conflict is; in ons werk met teams is er vaak wel spanning, maar van conflicten is lang niet altijd sprake.